میخکوب‌ C25 50-C1
Nailer C25 50-C1

Nailer C25 50-C1

googletranslate مشخصات فنی googletranslate در یک نگاه
googletranslate وزن: googletranslate 2 googletranslate کیلوگرم
googletranslate قطر مجاز: googletranslate 2-2/50(گیج 13-14) googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 30-50 googletranslate میلی‌متر
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 200-400 googletranslate عدد
googletranslate فشار هوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate قطر گل‌میخ: googletranslate 4/2-5/3 googletranslate میلی‌متر
googletranslate زاویه میخ ها با خط عمود: googletranslate 16 googletranslate درجه
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • مخزن قابل تغییر و مقاوم به ضربه 
  • دارای دو ضامن جهت امنیت بیشتر 
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
  • دگمه تنظیم حالت تک ضرب و رگبار 
googletranslate گارانتی: googletranslate 6ماه گارانتی 5سال تامین قطعات

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader