میخکوب‌ C23-57-A2
Nailer C23-57-A2

Nailer C23-57-A2

googletranslate مشخصات فنی googletranslate در یک نگاه
googletranslate وزن: googletranslate 2.7 googletranslate کیلوگرم
googletranslate قطر مجاز: googletranslate 2/1-2/3(گیج 13-14) googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 30-55 googletranslate میلی‌متر
googletranslate نوع مخزن: googletranslate تخت
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 300-350 googletranslate عدد
googletranslate فشار هوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate قطر گل‌میخ: googletranslate 5-5.7 googletranslate میلی‌متر
googletranslate زاویه میخ ها با خط عمود: googletranslate 16 googletranslate درجه
googletranslate ابعاد: googletranslate 302*132*285 googletranslate میلی‌متر
googletranslate موارد استفاده: googletranslate کف پوش - googletranslate مونتاژ قطعات چوبی - googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate پوشش دیوار - googletranslate ساخت پالت - googletranslate زیر سازی کف - googletranslate روکوبی سطح - googletranslate خانه های چوبی - googletranslate اسکلت بندی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • مخزن قابل تغییر و مقاوم به ضربه 
  • دارای دو ضامن جهت امنیت بیشتر 
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
googletranslate گارانتی: googletranslate 6 ماه گارانتی 5 سال تامین قطعات

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader