میخکوب‌ C21-38-A1
Nailer C21-38-A1

Nailer C21-38-A1

googletranslate مشخصات فنی googletranslate در یک نگاه
googletranslate وزن: googletranslate 1.2 googletranslate کیلوگرم
googletranslate قطر مجاز: googletranslate 1/47-1/60 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 27-38 googletranslate میلی‌متر
googletranslate نوع مخزن: googletranslate مخروطی
googletranslate نوع کلاف: googletranslate وایر googletranslate عدد
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 400 googletranslate عدد
googletranslate فشار هوا: googletranslate 5-8 بار (70-120 PSI) کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع(Bar) googletranslate بار
googletranslate قطر گل‌میخ: googletranslate 3/1-5 googletranslate میلی‌متر
googletranslate زاویه میخ ها با خط عمود: googletranslate 16 googletranslate درجه
googletranslate موارد استفاده: googletranslate کف پوش - googletranslate مونتاژ قطعات چوبی - googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate پوشش دیوار - googletranslate ساخت پالت - googletranslate زیر سازی کف - googletranslate روکوبی سطح - googletranslate خانه های چوبی - googletranslate ساخت کندو زنبور عسل - googletranslate سقف سازی - googletranslate پوشش بام های چوبی شیب دار - googletranslate صندوقهای چوبی بزرگ
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • قابلیت تنظیم عمق گل میخ در چوب 
  • مخزن قابل تغییر و مقاوم به ضربه 
  • دارای دو ضامن جهت امنیت بیشتر 
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
googletranslate گارانتی: googletranslate 6ماه گارانتی 5سال تامین قطعات

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader