میخکوب‌ C 38 130 - A1
Nailer C 38 130 - A1

Nailer C 38 130 - A1

googletranslate مشخصات فنی googletranslate در یک نگاه googletranslate نقشه انفجاری
googletranslate وزن: googletranslate 5.97 googletranslate کیلوگرم
googletranslate قطر مجاز: googletranslate (گیج 9-10-11)3-3/8 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 75-130 googletranslate میلی‌متر
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 120-225 googletranslate عدد
googletranslate فشار هوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate قطر گل‌میخ: googletranslate 7.5-8.6 googletranslate میلی‌متر
googletranslate زاویه میخ ها با خط عمود: googletranslate 16 googletranslate درجه
googletranslate ابعاد: googletranslate 338*158*478 googletranslate میلی‌متر
googletranslate موارد استفاده: googletranslate ساخت پالت - googletranslate خانه های چوبی - googletranslate صفحات فلنج قرقره کابل - googletranslate صندوقهای چوبی بزرگ - googletranslate اسکلت چوبی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
 • بدنه سبک و محکم  
 • بسیار قوی  
 • مخزن قابل تغییر و مقاوم به ضربه 
 • دارای دو ضامن جهت امنیت بیشتر 
 • دارای دریچه خروج هوا قابل تنظیم 
 • قابلیت نصب بالانسر 
googletranslate گارانتی: googletranslate 6 ماه گارانتی 5 سال تامین قطعات
googletranslate نقشه انفجاری:
  C38-130-A1

  Similar Examples

  Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

  Phone: (+9821) 77523000

  Fax: (+9821) 77536060

  check out our lastest products.
  Preloader