میخکوب‌ C 31 65 - A1
Nailer C 31 65 - A1

Nailer C 31 65 - A1

googletranslate مشخصات فنی googletranslate در یک نگاه
googletranslate وزن: googletranslate 2.7 googletranslate کیلوگرم
googletranslate قطر مجاز: googletranslate (گیج 11-12-13)2/5-3/1 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 38-65 googletranslate میلی‌متر
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 225-300 googletranslate عدد
googletranslate فشار هوا: googletranslate 16 googletranslate بار
googletranslate قطر گل‌میخ: googletranslate 5.5-7 googletranslate میلی‌متر
googletranslate زاویه میخ ها با خط عمود: googletranslate 16 googletranslate درجه
googletranslate ابعاد: googletranslate 300*128*285 googletranslate میلی‌متر
googletranslate موارد استفاده: googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate ساخت پالت - googletranslate خانه های چوبی - googletranslate سقف سازی - googletranslate پوشش بام های چوبی شیب دار - googletranslate اسکلت بندی - googletranslate نرده کشی و حصار کشی - googletranslate صفحات فلنج قرقره کابل - googletranslate صندوقهای چوبی بزرگ
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • ساخت پالت 
  • نرده کشی و حصار کشی 
  • خانه های چوبی 
  • اسکلت چوبی 
  • انواع جعبه های چوبی  
  • صفحات فلنج قرقره کابل 
  • صندوقهای چوبی بزرگ 
  • سقف سازی و پوشش بام های چوبی شیب دار 
googletranslate گارانتی: googletranslate 6 ماه گارانتی 5 سال تامین قطعات

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader