میخکوب‌ C 25-50 A1-2
Nailer C 25-50 A1-2

Nailer C 25-50 A1-2

googletranslate مشخصات فنی googletranslate در یک نگاه
googletranslate وزن: googletranslate 2.6 googletranslate کیلوگرم
googletranslate قطر مجاز: googletranslate 2-2.50 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 38-60 googletranslate میلی‌متر
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 300 googletranslate عدد
googletranslate فشار هوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate قطر گل‌میخ: googletranslate 5-6 googletranslate میلی‌متر
googletranslate زاویه میخ ها با خط عمود: googletranslate 16 googletranslate درجه
googletranslate ابعاد: googletranslate 269*132*316 googletranslate میلی‌متر
googletranslate موارد استفاده: googletranslate مونتاژ قطعات چوبی - googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate ساخت پالت - googletranslate خانه های چوبی - googletranslate سقف سازی - googletranslate پوشش بام های چوبی شیب دار - googletranslate نرده کشی و حصار کشی - googletranslate صفحات فلنج قرقره کابل - googletranslate مبل‌سازی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • مخزن قابل تنظیم و مقاوم به ضربه 
  • دارای دو ضامن جهت امنیت بیشتر 
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
googletranslate گارانتی: googletranslate شش ماه گارانتی پنج سال تامین قطعات

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader