شرکت مازند
Login
  • Boxed
  • Widescreenاستانداردهای ميخ

× ميخ بايد كاملاً صاف بوده و داراي انحناي ميله ميخ نباشد.
× محور ميله مي‌بايست دقيقاً در مركزيت گل ميخ باشد.
× نوك ميخ مي‌بايست تيز و زاويه آن حدوداً 60 درجه باشد.
× قطر سر ميخ مي‌بايست حداقل دو برابر قطر ميله آن باشد.
× ميخ بايد كاملاً پرداخت شده و بدون زنگ‌زدگي، ترك يا برآمدگي زائد باشد.
× ميخ مي‌بايست بدون پليسه (زائده) در نوك آن باشد.
× وزن خالص يا تعداد ذكر شده روي كارتن بسته‌بندي دقيقاً مطابق با محتويات داخل آن باشد.
× تلورانس (نوسان) قطر و طول ميخها مي‌بايست مطابق با استانداردهاي تعيين شده باشد.
× استحكام كششي و عدم خميدگي ميخ منوط به استفاده مواد اوليه مطابق با استانداردهاي متعارف مي باشد
Copyrights ©2014: Mazand Metal Industries Co
Powered By Sepand Data